Selecteer een pagina

Inschrijfvoorwaarden cursussen en trainingen

Inschrijving

 1. Inschrijving is mogelijk voor een volledige opleiding of voor een of meer modulen van de opleiding. De cursist(e) geeft op het inschrijfformulier zijn/haar keuze aan.
 2. De inschrijving komt tot stand na ontvangst door CHORDA  van het volledig ingevulde inschrijfformulier via internet of post. De cursist ontvangt via mail een bevestiging van de inschrijving.
 3. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier of het verzenden van het inschrijfformulier geeft de cursist aan in te stemmen met de inschrijfvoorwaarden van CHORDA.
 4. Plaatsing van cursisten vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanmelding.
 5. Als een opleiding vol is, kan de cursist op zijn verzoek op de wachtlijst komen of kiezen voor een andere opleiding uit het aanbod van CHORDA. Ook voor deze opleiding gelden de inschrijfvoorwaarden.

Start van de opleiding

 1. Een opleiding kan alleen starten indien er voldoende inschrijvingen zijn voor de betreffende opleiding. CHORDA heeft het recht om in geval van onvoldoende inschrijvingen voor een opleiding de betreffende opleiding te annuleren. Reeds ingeschreven cursisten ontvangen hiervan tijdig, maar uiterlijk één week voor de start van de opleiding van CHORDA bericht via e-mail of telefoon of  per post.
 2. Als een opleiding niet kan starten wegens weinig inschrijvingen, wordt het betaalde cursusgeld binnen 30 dagen na de geplande eerste lesdatum volledig gerestitueerd ten gunste van het door de cursist opgegeven bankrekeningnummer.
 3. Als een opleiding niet kan starten wegens weinig inschrijvingen, wordt het betaalde cursusgeld binnen 30 dagen na de geplande eerste lesdatum volledig gerestitueerd ten gunste van het door de cursist opgegeven bankrekeningnummer.
 4. De cursist kan geen recht doen gelden op enige vorm van schadevergoeding door CHORDA bij annulering van een geplande opleiding wegens onvoldoende inschrijvingen.

Bedenktijd, annuleringsregeling en restitutie van het cursusgeld

Een ingeschreven cursist kan afzien van deelname aan de opleiding met een vaste startdatum met in achtneming van het volgende:

 1. Annulering is altijd, zonder enige voorwaarde, mogelijk binnen een bedenktijd van 14 werkdagen na dagtekening van inschrijving.
 2. In de situaties waarbij de bedenktijd van 14 dagen is verstreken geldt:
  1. Annulering geschiedt 14 dagen vóór de start. In dat geval wordt 100% van het cursusgeld verminderd met € 20,– administratiekosten gerestitueerd.
  2. Annulering geschiedt tussen 14 dagen en de startdatum van de opleiding. In dat geval wordt geen restitutie van het cursusgeld verleend.

Cursusgeld en kosten van lesmateriaal

Het cursusgeld, zoals vermeld op de website en in de brochures van CHORDA is in euro’s en exclusief 21%  BTW, tenzij anders vermeld. Chorda heft btw op al haar cursussen. Voor privé personen kan er eventueel korting worden gegeven op de cursusprijs. Neem daarvoor contact met chorda op.

Betaling

 1. De cursist is het totale cursusgeld verschuldigd op het moment dat hij/zij zich heeft aangemeld voor een opleiding middels een schriftelijk inschrijfformulier dan wel een digitaal inschrijfformulier of per e-mail. De cursist ontvangt voor de betaling van het cursusgeld en kosten lesmateriaal een factuur.
 2. Gedeeltelijk of geheel niet volgen van de lessen ontslaat de cursist niet van zijn of haar betalingsverplichting.
 3. Bij niet, tijdige of onvolledige betaling van het cursusgeld heeft CHORDA het recht de wettelijke rente te heffen op (het restant) van de vordering. Eventuele incassokosten komen geheel voor rekening van de cursist.

Kopieer en eigendomsrechten

De kopieer- en eigendomsrechten van al het materiaal dat tijdens de cursussen ter beschikking wordt gesteld berusten exclusief bij Chorda. Tenzij dit nadrukkelijk vermeld staat in en/of bij het materiaal. Aan deelname aan de cursussen noch aan het betalen van het inschrijfmateriaal  kunnen rechten worden ontleend om het materiaal elders voor derden te gebruiken of ter beschikking te stellen. Dit geldt ook voor al het materiaal zoals dat is opgenomen op de online leeromgeving van Chorda (Ucourse).

Download hier een kopie van de Chorda CURSUS VOORWAARDEN