Selecteer een pagina

Uitvoering

Naast de vele trainingen en cursussen richt Chorda zich in toenemende mate op het adviseren van bedrijven bij het vormgeven van hun veiligheidsbeleid en het uitwerken van het veiligheidsbeheerssysteem.

De focus ligt op de uitvoering.

Uitvoering betekent concreet uitgewerkte en daadwerkelijk uitgevoerde maatregelen. Het systeem is daarbij randvoorwaarde, geen papieren tijger, geen doel op zichzelf
Door de jarenlange ervaring met handhaving en toezicht weet Chorda welke eisen worden gesteld. Daarnaast, wellicht nog veel belangrijker dan hetgeen over het bevoegd gezag gezegd kan worden richt Chorda zich met name op het beschrijven en later ook vormgeven van het veiligheids- en preventiebeleid op basis van bedrijfs eigen standaarden en risicocriteria. 

Procesveiligheid, het voorkomen van zware ongevallen (BRZO) is een voortdurende zorg van veel bedrijven die met gevaarlijke stoffen omgaan. De gevolgen kunnen verstrekkend zijn. Procesveiligheid vraagt om een andere oriëntatie dan arbeidsveiligheid. Incidenten waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken komen veel vaker voor dan menigeen denkt (ca. 30 – 40 incidenten worden per jaar gemeld). Dit komt niet overeen met de maatschappelijke verwachtingen die aan dergelijk activiteiten met een hoog risico worden gesteld.

Handhaving verstrakt, de eisen worden scherper, de boetebedragen worden steeds groter.

Merkwaardig is dat de eisen die aan het veiligheidsbeheersssysteem worden gesteld minder gedetailleerd worden voorgeschreven bij bedrijven met hoge (externe) veiligheidsrisico’s. Uiteraard hebben we de PGS richtlijnen die de best beschikbare technieken beschrijven. Maar daarnaast gelden vele bedrijfsspecifieke aandachtspunten die in geen enkele richtlijn zijn terug te vinden. Zeker is dat er hoge eisen gesteld worden aan het management van het bedrijf om procesveiligheid hoog op de agenda te plaatsen en te houden. En het management staat daarbij niet op zichzelf, hoge verwachtingen zijn er ook richting de operators, hun wachtchefs, de contractors 

Het vormgeven van een goed preventiebeleid staat voorop in het veiligheidsbeheerssysteem. Het VBS.

Een zeer belangrijk onderdeel van de adviezen die chorda geeft zijn de juist geformuleerde risicocriteria. Wat is acceptabel en welke combinatie van kans en effect (eventueel aangevuld met een inschatting van de waarschijnlijkheid van optreden) is niet meer acceptabel? Kennis hiervan dient breed in de onderneming te worden gedeeld en de keuzen die op grond daarvan worden gedaan moeten 1:1 worden opgevolgd.

Bij deze risico benadering is het wel van belang de mogelijke gevaren die voorvloeien uit verouderde installaties niet te veronachtzamen. Bij dergelijke oude installaties is het beter uit te gaan van dit mogelijk optreden van deze gevaren omdat juist dit bij een veilig beheer een onbekende en dus zeer ongewisse factor is.

⇒ Veiligheidsbeheersysteem
⇒ Brzo2015
⇒ Preventiebeleid
⇒ Preventiecriteria
⇒ Veiligheidsgedrag (H&M)
⇒ Installatiescenario’s
⇒ Kennisgeving Brzo Wabo bevoegd gezag
⇒ Bedrijfsinterne auditering VBS (VBS vii)

Onderzoek aan de gerapporteerde incidenten heeft de afgelopen jaren een schat aan informatie opgeleverd waar de basisoorzaken gezocht moeten worden. Het blijkt dat met stip bovenaan aan staat VBS D (Beheersing van de uitvoering, Brzo2015, VBS Biii controle op de exploitatie). Tot dit element behoren zaken als onderhoud, kwaliteit en opvolging van procedures en werkinstructies, inspectie (zorgplicht) apparatuur.

Daarnaast heeft VBS C (Brzo2015, VBS Bii – Identificatie en beoordeling van de gevaren) een grote bijdrage; wat is de kwaliteit van de veiligheidsstudies?