Selecteer een pagina

GHS/CLP

The Globally Harmonized System of Classification and Labeling of chemicals (Brzo 2015) (Online/ Blended)

In de regelgeving over etikettering van gevaarlijke stoffen en mengsels was 1 juni 2015 een belangrijke datum. De Verordening Nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, kortweg de CLP-verordening, stelt dat vanaf deze datum producenten alleen nog maar een GHS-etiket op gevaarlijke producten mogen zetten. Weg met de Stoffenrichtlijn, weg met de Preparatenrichtlijn en weg met de Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS). Allemaal geschiedenis. 

We spreken dus niet meer over de oranje gevaarssymbolen maar over ruitvormige pictogrammen met een rode rand. De R-zinnen zijn H-zinnen geworden met de H van Hazard Statement. De S-zinnen veranderen in P-zinnen, met de P van Precautionary Statement (in precies Nederlands Voorzorgsaanduidingen).

Schermafdruk 2016-02-21 23.21.31

Per juni 2015 is de oude Brzo regelgeving uit 1999 vervangen door de Brzo2015. CLP is nu integraal onderdeel van Brzo2015. De CLP heeft nu ook consequenties voor de vergunningverlening, vergunning- aanvraag en de stoffenlijsten op grond van het Brzo. Wat de gevolgen precies worden voor vergunningverlening, de Brzo aanwijzing voor inrichtingen met gevaarlijke stoffen, de hoge- en de lage drempel, is nog moeilijk in te schatten. Maar dát er wijzigingen uit voortvloeien is zeker. 

De cursus geeft een overzicht van de regelgeving, de achtergronden van de indeling van gevaarlijke stoffen, de criteria, de verpakkingsaanduidingen zelf en de consequenties  voor inrichtingen. Een sterke link zal dus gelegd worden met het Brzo2015 op basis van concrete bedrijfscases, stoffenlijsten. 

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor al degene die beroepsmatig op de hoogte dienen te zijn van de vernieuwde regelgeving rondom de indeling, etikettering en verpakking op basis van de CLP verordening (Classification, Labelling and Packaging). Daarnaast is deze cursus nodig om een goede kennisgeving naar het bevoegd gezag vorm te geven.

Meer specifiek is de de doelgroep: 

 • Vergunningverleners Wabo/ omgevingswet 
 • VTH medewerkers Brzo 
 • Brzo inspecteurs Inspectie-SZW, Veiligheidsregio’s 
 • Brzo coördinatoren bedrijven 
 • HSEQ medewerkers bedrijven 
 • Veiligheidskundigen HVK 
Schermafdruk 2016-04-25 15.31.02Download hier een pdf van de cursusfactsheet

Werkvorm

Voor deze cursus is een aparte elektronische leeromgeving ingericht.  Iedere cursist krijgt hiervoor toegang, na inschrijving.


ucourse

 


Mbt de leeromgeving het volgende:

 1. Surf hier door naar de pagina waarin de leeromgeving wordt toegelicht.
 2. Heb je al een account op de leermeving kun je hier direct naar de introductiepagina van deze cursus doorlinken.
 3. Nog geen account? Gebruik dan deze link en maak een account aan en vraag toegang. https://chorda.ucourse.nl/ 

Een groot deel van de cursus kan dus via zelfstudie worden gevolgd. Voor deze studie  is nog wel een cursusmanual nodig. Deze zal persoonlijk worden toegezonden na inschrijven.

Van cursisten wordt verwacht dat ze over een HBO werk- en denk niveau beschikken. Het is belangrijk dat men enige ervaring heeft met het begeleiden van Brzo inspecties. Enige basiskennis van Brzo/ Externe veiligheid is een pré.

In de cursus maken we gebruik van diverse werkvormen, zelfstudie in een elektronische leeromgeving, doornemen van schriftelijk lesmateriaal, online zelftesten, hoor- en werkcollege’s. Deze samengestelde werkwijze noemen we een ‘blended’ werkvorm.
Schermafdruk 2016-02-22 17.03.34Startschema online cursus

Opkomstdagen 

De hoor- en werkcollege’s worden in zogenaamde opkomstdagen georganiseerd waar de stof integraal wordt doorgesproken en ingegaan kan worden op persoonlijke en bedrijfsspecifieke cases. Het voordeel hiervan is dat het inschrijfgeld voor deze cursus relatief laag blijft. De opkomstdagen zullen in Utrecht worden georganiseerd. 

Opkomstdagen 2020: vrijdag 6 en vrijdag 20 maart.

Tussentoetsen

Op de leeromgeving zijn 6 tussentoeten (testen) opgenomen. Het voordeel van deze gemengde, blended, leerweg is ook dat de deelnemer diverse aanschouwelijke illustraties zelf kan doornemen (Youtube, powerpoints). 

Duur en uitvoering

De duur van de cursus bepaalt iedereen zelf. We schatten in dat je ca. 2-3 dagen nodig hebt om de cursus helemaal zelfstandig door te nemen. Uiteraard ook afhankelijk van je ervaring. Neem je deel aan de beide opkomstdagen dan studeer je nog ongeveer een dag zelfstandig. Daardoor stijgt de studielast maar het leereffect wordt naar ons idee wel groter. Wanneer je niet of maar ten dele deelneemt aan de opkomstdagen dan blijft de studielast ongeveer gelijk maar zul je zelf meer doornemen. Iedere opkomst is ongeveer 7 lesuren en ze worden in Utrecht georganiseerd.

Studiebelasting

Zelfstudie ca. 20 uur (± 4 uur). Deelname opkomstdag ca. 8 uur. Totaal ca. 28 uur.

Docent/ trainer

Schermafdruk 2016-03-13 17.55.08

R. (Remco) Visser (UvA-chemie, TNO) heeft de cursus ontwikkeld. Chorda heeft de cursus vormgegeven als online traject op de leer-omgeving. Remco is een vooraanstaand specialist op het gebied  van Chemische veiligheid en van GHS/CLP in het bijzonder. Remco heeft daarnaast ook veel trainingservaring. Hij geeft reeds jaren een training over het opstellen van etikettering en veiligheidsinformatiebladen.

Remco is (mede-)auteur van diverse publicaties waaronder: 

 • Arbo informatieblad 31 – Gezondheidsrisico’s van gevaarlijke stoffen; 
 • Arbo informatieblad 34 – Veilig werken in een explosieve atmosfeer; 
 • Arbo informatieblad 44 – De preventiemedewerker; 
 • Basisboek Chemische Veiligheid.

Niveau/ kwalificaties

De cursus heeft een HBO niveau. De cursus wordt afgesloten met een bewijs van deelname.

Cursus inhoud en cursusdoelen

 1. Inleiding 
 2. Indelen en etiketteren 
 3. Verantwoordelijkheid van de leverancier 
 4. Brandbare stoffen 
 5. Andere (fysische) gevaren 
 6. Giftigheid 
 7. Specifieke doelorgaantoxiciteit STOT 
 8. CMR stoffen 
 9. Andere gezondheidsgevaren 
 10. Effecten op het milieu 
 11. Op het etiket 
 12. Gevaarlijke stoffen en hun grenswaarden in Brzo 
 13. De CLP verordening 1272/2008, annexen en ATP’s 
 14. CLP, Reach en Veiligheidsinformatiebladen 

De te bereiken leerdoelen staan hieronder vermeld: 

 1. De deelnemer kent de CLP mede in relatie tot de Reach verordening; 
 2. De deelnemer begrijpt hoe de indeling van gevaarlijke stoffen op grond van de eigenschappen van de stof tot stand komt; 
 3. De deelnemer kent de CLP klassen categorieën; 
 4. De deelnemer heeft een samenvattend inzicht in de diverse Europese verordeningen en de van toepassing zijnde bijlagen (EG 1272/2008); 
 5. De deelnemer kan de CLP klassen en categorieën in relatie brengen met de vroegere WMS indeling, kan de verschillen benoemen en met voorbeelden illustreren; 
 6. De deelnemer kent de criteria die ten grondslag liggen aan de CLP indeling; 
 7. De deelnemer kent de indeling van gevaarlijke stoffen zoals deze in bijlage deel 1 en 2 van de SevesoIII richtlijn is opgenomen. Kan op grond van stoffenlijsten een activiteit indelen in wel/niet Brzo plichtig dan wel hoge of lage drempel Brzo aanwijzing; 
 8. De deelnemer kent de overeenkomsten tussen de CLP/GHS regelgeving en de vervoersaanduidingen vanuit het ADR/ ADNR; 
 9. De deelnemer kan verschillen opnoemen in de nieuwe (Brzo2015) regelgeving t.o.v. de oude (Brzo1999) regels. Kan aangeven welke bedrijven nu wel of juist niet meer binnen de Brzo2015 regel zullen gaan vallen. Kan beschrijven welke invloed uitgaat van de nieuwe voorschriften op vergunningverlening, toezicht- en handhaving; 
 10. De deelnemer kan de eisen noemen die aan de etikettering van en informatievoorziening (SDS) over stoffen en mengsels gesteld mogen worden. 

Kosten

De deelname kost € 475,= per persoon. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal, deelname aan twee opkomstdagen  de catering w.o. de lunchkosten en excl. 21% BTW. De toegang tot de leeromgeving is strikt persoonlijk. 

Belangstelling, aanmelding

Heb je belangstelling voor dit programma stuur dan een email naar info@chorda.nl of gebruik het contactformulierDirect inschrijven kan natuurlijk ook. Surf dan naar het registratieformulier.

Planning

Opkomstdagen zullen worden gepland afhankelijk van de aanmeldingen. Neem contact op voor de mogelijkheden (0182359945 of via mail, info@chorda.nl).

Schermafdruk 2016-04-27 20.45.14

Ook deze cursus komt tot stand in collegiale samenwerking met PHOV in Utrecht